gamaGEO geodeta Kłodzko, Nowa Ruda, Polanica Zdrój, Bystrzyca Kłodzka, geodeta Stronie Śląskie, geodeta Lądek Zdrój, geodeta Kudowa Zdrój

PN-PT: 07:00 - 19:00

SB: 09:00 - 17:00

NIP: 8851633324

geodeta bystrzyca kłodzka

2021 © gamaGEO

ZADAJ PYTANIE

Telefon
E-mail:
Twoja pytanie:
Wyślij
Wyślij
Zapytanie zostało wysłane — dziękujemy.
Wypełnij wymagane pola!

+48 694 328 419

biuro@gamageo.pl

 +48 793 257 169

usługi geodezyjne Stronie Śląskie
geodeta lądek zdrój
usługi geodezyjne kłodzko
usługi geodezyjne nowa ruda

Wojska Polskiego 22/7

57-300 Kłodzko

Naszą ofertę kierujemy do klientów indywidualnych, biur projektowych, deweloperów oraz wykonawców prac budowlanych.

Jesteśmy odpowiedzialni za czynności i opracowania geodezyjne na wszystkich etapach procesu budowlanego: planowania, projektowania, realizacji oraz zakończenia budowy.

Dla stałych klientów oferujemy rabaty, możliwość negocjacji cen. Służymy również fachowym doradztwem technicznym.

Usługi geodezyjne dla klienta indywidualnego

Podział nieruchomości

Podział wiąże się ze znajomością prawa lokalnego gmin. Jeśli jeszcze tego nie wiesz a chcesz przeprowadzić podział swojej nieruchomości, dowiemy się czy Twoja działka jest objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego (MPZP) lub czy została dla niej wydana decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. Jest to o tyle istotne, gdyż mogą one narzucać pewne ograniczenia związane z podziałem (np. minimalne powierzchnie wydzielanych działek). 

Wystarczy, że przedstawisz nam swoją koncepcję podziału, a my sprawdzimy czy podział jest możliwy - skonsultujemy się z urzędem, czy będą w stanie go zaakceptować. Przeprowadzimy cały proces, informując Cię o poszczególnych krokach i wymaganych dokumentach.

geodeta Lądek-Zdrój, geodeta Długopole-Zdrój

Pomiar powierzchni lokali oraz części wspólnych

Wykonujemy precyzyjne i niezależne pomiary i obliczenia* powierzchni użytkowej/powierzchni najmu lokali i budynków: mieszkań, biur, sklepów, hal magazynowych

Wyniki pomiaru przekazujemy w postaci szkicu lokalu/budynku z przedstawieniem miar i powierzchni (część graficzna), zestawienia tabelarycznego  oraz sprawozdania technicznego z pomiaru i obliczeń (część opisowa).

Pomiary wykonujemy tachimetrem wyposażonym w technologię bezlustrowego laserowego pomiaru odległości o dokładności pomiaru odległości +/-2mm i dokładności pomiaru kierunku 2”.

*Zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami w zależności od celu, jakiemu ma służyć opracowanie 

pomiar powierzchni lokalu Kłodzko

Prace związane z pomiarem granic - wyznaczenia/wznowienia/ustalenia/rozgraniczenia

Każde zlecenie związane z granicami ewidencyjnymi nieruchomości wymaga indywidualnego podejścia, wszystko zależy od tego, czy punkty graniczne zostały wcześniej ustalone tzn. czy obowiązują prawnie i istnieją dokumenty na ich potwierdzenie. Dokumenty te powinny znajdować się w ośrodkach dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej.

Przeprowadzamy wyznaczenia, wznowienia punktów granicznych, ustalenia przebiegu granic oraz rozgraniczenia nieruchomości. Są to różne tryby procedur kończące się ukazaniem przebiegu granic. 

geodeta w Kłodzku, pomiary geodezyjne

Jest to mapa, która posłuży architektowi do stworzenia projektu zagospodarowania terenu (PZT) - zaadaptowania na działce wybranego przez Ciebie projektu, czyli właściwego zlokalizowania budynku w stosunku do granic działki i rzeźby terenu.  Poza tym architekt na mapie zaprojektuje przyłącza wszystkich potrzebnych mediów (przyłącze energetyczne, wodociągowe, gazowe, kanalizacji sanitarnej lub przydomową oczyszczalnię). 

 

  Mapa do celów projektowych 

MDCP krok po kroku:

zlecasz nam wykonanie usługi  (im szybciej to zrobisz, tym szybciej Twój architekt będzie mógł rozpocząć projektowanie), 

my zgłaszamy pracę geodezyjną do ośrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej (ODGiK) i przystępujemy do realizacji zlecenia,

wykonujemy pomiary w terenie w celu zaktualizowania mapy zasadniczej,

przekazujemy projektantowi wersję roboczą mapy (wersja elektroniczna) w celu uzgodnienia ewentualnych pomiarów uzupełniających,

na mapę wkreślamy informacje zawarte w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego (linie zabudowy, tereny o różnym przeznaczeniu) bądź decyzji o warunkach zabudowy,

składamy mapę i operat techniczny z pracy geodezyjnej do ODGiK

po pozytywnej weryfikacji pracy w ODGiK przekazujemy Tobie lub bezpośrednio Twojemu projektantowi mapę do celów projektowych w wersji papierowej i elektronicznej

  Tyczenie budynku 

Jest to precyzyjne wyznaczenie w terenie osi konstrukcyjnych budynku na podstawie zatwierdzonego projektu zagospodarowania terenu (PZT). Obecność geodety na tym etapie inwestycji jest bardzo ważna, ponieważ błędne posadowienie budynku - brak zachowania miar od granic, kątów i odległości oraz przekroczenie linii zabudowy może sporo kosztować, w skrajnych przypadkach nawet koniecznością rozbiórki budynku.

Jak wygląda przebieg realizacji tyczenia budynku?

 Chcąc zlecić nam tyczenie budynku, przygotuj:

 • projekt zagospodarowania terenu, rzut fundamentów, rzut parteru (to wszystko znajduje się w projekcie budowlanym),

 • kopię decyzji pozwolenia na budowę,

 • numer telefonu do budowniczego (potrzebujemy informację o tym jaki element będzie chciał wytyczyć), 

 • dziennik budowy (po wykonaniu tyczenia dokonamy wpisu). 

 

 

Po przyjęciu zlecenia tyczenia budynku zgłaszamy pracę geodezyjną do ośrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej (ODGiK).

Po otrzymaniu materiałów z ODGiK, opracowujemy projekt budynku w celu wyniesienia go w teren, przygotowujemy szkic tyczenia.

Tyczenie osi konstrukcyjnych na ławach ciesielskich wraz założeniem repera roboczego "zero budowlane".

Z założenia za przygotowanie ław ciesielskich i wbicie ich w grunt odpowiada inwestor. Istnieje możliwość skorzystania z dodatkowej usługi: przygotowania ław przez nas (dodatkowo płatne).

Po wytyczeniu, dokonujemy wpisu do dziennika budowy z opisem przeprowadzonych prac oraz przygotowujemy dokumentację do operatu technicznego, który przekazujemy do ODGiK.

Zgodnie ze zmianą prawa w 2020 roku, nie ma obowiązku składania operatu z wytyczeń, jednak jest on konieczny do wprowadzenia zmiany użytku gruntowego w Ewidencji Gruntów i Budynków.

 

Mamy świadomość, że nie ma jednej reguły - są różne nieruchomości i różni wykonawcy. Dlatego indywidualnie podchodzimy do każdego zlecenia. Jeśli na działce występują duże przewyższenia lub konieczne będzie wykonanie głębokiego wykopu, nic nie stoi na przeszkodzie żebyśmy pojawili się na wstępnym wytyczeniu budynku pod wykop lub wyrównanie terenu. Również nie stanowi dla nas problemu sytuacja, w której wykonawca zamiast osi konstrukcyjnych poprosi o wytyczenie obrysu.  Ponadto oferujemy tyczenie przyłączy i urządzeń uzbrojenia podziemnego.

Jest to ostatni etap kontaktu z geodetą podczas budowy domu. Pomiar powykonawczy i dokumentacja przygotowana z tego tytułu tj. mapa geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej budynku wraz z przyłączami oraz informacja geodety po zakończeniu budowy (dotyczy określenia zgodności usytuowania obiektu budowlanego z projektem)  jest konieczna aby odebrać budynek i w pełni prawnie z niego korzystać.

Proces opracowania mapy powykonawczej:

 zgłaszamy pracę geodezyjną do ośrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej (ODGiK) i przystępujemy do realizacji zlecenia,

wykonujemy pomiar bezpośredni budynku wraz z obiektami towarzyszącymi (schody, weranda, taras) i przyłączami,

po opracowaniu wyników pomiaru analizujemy zgodność posadowienia budynku i przyłączy w stosunku do projektu zagospodarowania terenu w celu przygotowania oświadczenia o zgodności (dokument potrzebny do Nadzoru Budowlanego),

po złożeniu operatu technicznego z wykonanej pracy geodezyjnej i pozytywnej weryfikacji, przekazujemy Ci mapę.

  Inwentaryzacja powykonawcza 

Geodeta podczas budowy domu

Podczas realizacji procesu budowlanego będziesz potrzebował nas kilkukrotnie. Twoją inwestycję rozpoczniemy od przygotowania mapy do celów projektowych. Po wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę, wytyczymy budynek oraz przyłącza, a na zakończenie budowy wykonamy pomiar powykonawczy wraz z dokumentacją konieczną do złożenia w nadzorze budowlanym.   

geodeta Kudowa-Zdrój, geodeta Duszniki-Zdrój, geodeta Lewin Kłodzki
geodeta w Kłodzku, mapa do celów projektowych Kłodzko

Kompleksowa obsługa geodezyjna inwestycji

Zajmujemy się pomiarami realizacyjnymi na każdym etapie zaawansowania inwestycji budowlanych.

 • Prace przygotowawcze

 • Zakładanie reperów roboczych

 • Wytyczenia wykopów/nasypów,

 • Wytyczenia budynków/budowli,

 • Pomiary kontrolne podczas trwania budowy

 • Pomiary inwentaryzacyjne

Specjalizujemy się w budownictwie mieszkaniowym (budowa apartamentowców), drogowym, infrastrukturalnym (budowa sieci uzbrojenia terenu), hydrotechnicznym (zbiorniki przeciwpowodziowe) oraz pracach przy budowie farm fotowoltaicznych.

Elastycznie dostosowujemy się do panujących warunków na budowie oraz skrupulatnie dbamy o ciągłość pracy ekip budowlanych.

obsługa geodezyjna budowy w Kłodzku, powiecie kłodzkim

Pomiary objętości mas ziemnych

W ramach tej usługi skupiamy się na obliczeniach objętości wykonanych prac ziemnych, przedmiarach planowanych robót, określeniu objętości składowisk materiałów sypkich oraz pomiarów wyrobisk i żwirowni. Przy wykonaniu dokumentacji geodezyjnej, przygotowujemy modele 3D hałd, wykopów, nasypów.

pomiar mas ziemnych, numeryczny model terenu

Badanie przemieszczeń i deformacji

Oferujemy projektowanie, stabilizację, pomiar i wyrównanie sieci kontrolnych przeznaczonych do monitoringu przemieszczeń, w tym pomiary wyjściowe (pomiar stanu zerowego) oraz cykliczne pomiary przemieszczeń poziomych, pionowych oraz odkształceń wraz z opracowaniem i interpretacją wyników. 

badanie przemieszczeń Kłodzko, Nowa Ruda, geodeta

Wielkoobszarowe mapy do celów projektowych

Wykonujemy mapy zarówno dla pojedynczych mniejszych obiektów jak i wielkoobszarowe mapy pod duże inwestycje drogowe, liniowe, hydrotechniczne, budowę zakładów przemysłowych i osiedli.

Wiemy, jak istotna dla komfortu prac projektowych jest aktualna i skrupulatnie wykonana mapa do celów projektowych, dlatego zależy nam na rzetelnym przedstawieniu na mapie sytuacji terenowej. Dzięki temu ograniczamy możliwość wystąpienia komplikacji w trakcie projektowania i problemów w trakcie realizacji inwestycji.   

Przed przystąpieniem do pomiarów terenowych skupiamy się na szczegółowym poznaniu projektowanej inwestycji. Dzięki temu jesteśmy w stanie pomierzyć szczegóły (uzgodnione wcześniej z projektantem) wykraczające poza obowiązujące standardy określające treść mapy do celów projektowych, takie jak np.: zagęszczenie rzędnych wysokościowych terenu, pomiar wysokości budynków, pomiar wysokości linii energetycznych. 

Dodatkowo, oferujemy przygotowanie numerycznego modelu terenu, chmury punktów oraz ortoobrazów (ortometryczne rzuty elewacji budynku lub innych budowli).

mapa do celów projektowych

Inne opracowania geodezyjne

 • Pomiary profili podłużnych i przekrojów poprzecznych (w szczególności przekroje dolinowe i rzeczne oraz profile rzek)

 • Pomiary kontrolne:

  • pomiary pionowości budynków i budowli,

  • pomiary kontrolne zgodności wykonania z projektem,

  • pomiary wysokości obiektów niedostępnych.

 • Projektowanie, zakładanie, pomiar i wyrównanie osnów realizacyjnych

usługi geodezyjne Kłodzko, Nowa Ruda

Usługi geodezyjne dla biur projektowych i firm wykonawczych

geodeta Kłodzko, geodeta Nowa Ruda
geodeta Kłodzko, Nowa Ruda, Polanica Zdrój, Bystrzyca Kłodzka, geodeta Stronie Śląskie, geodeta Lądek Zdrój, geodeta Kudowa Zdrój

geodeta kłodzko +48 694 328 419

geodeta kłodzko  biuro@gamageo.pl